Условия за ползване

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Сайтът BESCHBESTCHOICE.COM е проект на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД, регистрирано по Търговския закон и Закона за Търговския регистър, надлежно вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър с ЕИК: 202118526, наричано по- долу Дружеството или с името на сайта BESCHBESTCHOICE.COM .

 

Данни за кореспонденция:

Електронна поща за контакт: beschbestchoice@gmail.com

Телефон за контакт: 0896 691 827 и 0883 340 958.

Адрес за кореспонденция: обл. София-град, общ. Столична, гр.София, п.к. 1202, район „Оборище”, ул. „Поп Богомил” № 35, вх.А, ап. 2.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ:

Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между онлайн магазина BESCHBESTCHOICE.COM и неговите Потребители/Клиенти. В края на поръчката си, с клик върху „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”, Вие давате своето съгласие.

Чл. 3. Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която се предлагат на Потребителите на сайта Продукти/Стоки.

Чл. 4. Всеки Потребител на сайта декларира, че е съгласен с правилата за защита на личните данни и настоящите Общи условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва.

Чл. 5. Поръчки за стоки могат да се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

IIІ. ДЕФИНИЦИИ.

 

Чл. 6. Следните понятия имат посоченото по-долу значение в настоящите общи условия, освен ако изрично не е указано друго:

– „Web сайт” или „сайт” – Набор от Web страници и други файлове, свързани помежду си под домейн BESCHBESTCHOICE.COM;

– „Web страница” – Комбинация от различни блокове текст, хипер връзки към други страници и мултимедийни ефекти във файлов формат HTML (hyper-text markup language), който се идентифицира с http протокол. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения;

– „Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта, директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове;

– „Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта за стока, предлагана на сайта;

– „Продукт” –  понятието има значението на „стока” по смисъла на § 13, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ WEB САЙТА BESCHBESTCHOICE.COM .

Чл. 7. Всеки клиент или Потребител има право да разглежда и да поръчва обявените стоки на интернет магазина BESCHBESTCHOICE.COM.

Чл. 8. За да закупите стока от нашия Сайт, Вие трябва:

8.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

8.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

8.3. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;

8.4. Да платите цената на стоката;

8.5. Да заплатите разходите по доставката;

8.6. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

8.7. Да получите стоката.

8.8. Да не подавате фиктивни заявки или друга информация;

8.9. Да спазвате българското законодателство, приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

8.10. Да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;

8.11. Да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица, относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Чл. 9. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Търговеца се счита отделeн договор. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Чл. 10. Всеки клиент има възможност да поръча няколко стоки и да ги получи с една пратка.

Чл. 11. Всеки Потребител или клиент има право да се информира за своята поръчка.

Чл. 12. Всеки клиент, в момент на закупуване на дадена стока от електронния магазин, изразява своето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на BESCHBESTCHOICE.COM . Това става автоматично преди финализирането на заявката, като чекирате „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”. В противен случай, Вие не можете да преминете към плащане. Съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на Потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.

Чл. 13. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане и при наличие на предварително приемане на общите условия за ползване на сайта, за валидно ще се счита заявлението за плащане, направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

Чл. 14. За да бъде закупена определена стока, е необходимо Потребителят да направи заявка за закупуването й, посредством натискане върху бутона КУПИ. След това потребителят сам избира най-удобния за него начин на плащане.

Чл. 15. Избор на начин за плащане:

Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт:

–          Електронно плащане с дебитна или кредитна карта посредством еPay.bg.

–          Касово плащане в един от офисите на Еasypay.

–          Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД.

–          За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД.

ВАЖНО: Приемат се само плащания в български лева!

V. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 16. Всяка стока може да бъде върната или заменена в 14 дневен срок, считано от датата на закупуване.

Чл. 17. Като Потребител, Вие можете да се откажете от получената стока в 14 дневен срок, считано от датата на получаването на стоката, съгласно чл. 50 от ЗЗП, в случай, че същите не са употребявани, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Касовата бележка също трябва да е запазена. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката е за сметка на Потребителя.

Чл. 18. При констатацията на дефектен продукт, можете да направите рекламация, съгласно чл. 123 от ЗЗП, на стоката до 24 часа от получаването му. Стоката трябва да е с ненарушен търговски вид, да не е ползвана, да е в оригиналната си опаковката и приложена касова бележка, както и протокол, установяващ несъответствието на стоката с договореното. В този случай, ние се ангажираме същият да бъде подменен с друг или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, като в случая транспортните и други разходи са за сметка на продавача.

Чл. 19. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че същото се дължи на доставчик или куриер.

Чл. 20. Всяка стока, преди да се изпрати се оглежда щателно за дефекти, което гарантира качеството на обслужване на клиента. Веднага след получаването на стоката, Потребителят или упълномощеното от него лице (това е лицето, което не е титуляр на регистрираното в сайта заявление, но приема и подписва получената стока от негово име на посочения адрес от доставчика/куриера), трябва да я прегледа и при наличие на щети, получени по време на транспорта, да докладва на Търговеца. В този случай, Търговецът не носи отговорност за обслужването на тази стока.

Чл. 21. При посочени неверни или неточни данни за доставка на стоката, Търговецът е освободен от всякаква отговорност и каквито и да са задължения за изпълнение на поръчката.

Чл. 22. Когато Клиентът не е намерен на посочения адрес или същият не е осигурил достъп за получаването на стоката, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Чл. 23. Когато Клиентът откаже да приеме заявената от него стока, неговият отказ се счита за неоснователен и същият се задължава да заплати разходите по доставката и връщането на стоката до Търговеца.

Чл. 24. Когато стоката не отговаря на заявената, Клиентът уведомява Търговецът до 24 часа, след получаването й, при което същата ще бъде заменена със заявената, като в този случай транспортните разходи са за сметка на Търговеца.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 25. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД има право да запазва информация и материали, разположени на сайта BESCHBESTCHOICE.COM.

Чл. 26. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД има право да спира, променя и добавя стоки по всяко време, без да уведомява допълнително своите Потребители. Всички нови стоки заемат началните позиции в сайта, а тези, които са с процент отстъпка – имат надпис ПРОМО. Сайтът и неговите администратори си запазват правото да правят промоционални отстъпки по всяко време, както и да ги премахват.

Чл. 27. Търговецът се задължава щателно да огледа стоката, преди да я изпрати на своя клиент, което е гаранция за добро обслужване.

Чл. 28. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД може да поиска допълнително потвърждение за закупуването на стоката, включително по телефон, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

Чл. 29. Търговецът се задължава да изпрати стоката в оказания срок. Същият не носи отговорност, когато забавянето се дължи на доставчика/куриера.

Чл. 30. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.

Чл. 31. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД има право да променя по всяко време всякаква информация, съдържаща се на сайта, включително да променя и допълва съдържанието на сайта, да премахва или да добавя нова стока.

Чл. 32. Администраторите на BESCHBESTCHOICE.COM имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта или във всеки друг случай, в който екипът на BESCHBESTCHOICE.COM сметне това за уместно.

Чл. 33. „БЕС БЮТИ КЪМПАНИ” ЕООД не носи отговорност за вреди:

–          настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.

–          настъпили вследствие виновно поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своите лични потребителско име и парола на сайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях. BESCHBESTCHOICE.COM не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.

Чл. 34. Търговецът защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

Чл. 35. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите му актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 36. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато същата информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация. В този случай Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 37. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. По силата на регистрацията си в сайта Потребителят изразява изричното си съгласие да предостави личните си данни, както и същите да бъдат ползвани за целите, посочени по-горе.

Чл. 38. Потребителят дава своето съгласие BESCHBESTCHOICE.COM да съхрани неговите лични данни.

Фирма “БЕС БЮТИ КЪМПАНИ”ЕООД е  регистриран администратор на лични данни в Комисията  за защита на личните данни. Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате добре и спокойни, когато посещавате сайта ни BESCHBESTCHOICE.COM.

VІІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 39. Фирма “БЕС БЮТИ КЪМПАНИ”ЕООД притежава всички права върху целия уеб сат, както и върху описанията, снимков материал и всички негови елементи. При копиране или използване на какъвто и да е елемент от сайта BESCHBESTCHOICE.COM , без наше разрешение, нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.